Články

Toto praví Hospodin: "Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost. Blaze člověku, který tak jedná, lidskému synu, který se toho drží a dbá na to, aby neznesvěcoval den odpočinku, který se má na pozoru, aby jeho ruka neučinila nic zlého." Ať neříká nikdo z cizinců, kdo se připojil k...

Tam vešel do jeskyně a v ní přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Bůh mu řekl: "Co tu chceš, Elijáši?" Odpověděl: "Velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mně ukládají o život, jak by mě o něj připravili."...

...Přicházím na to, že ta největší moudrost je smířit se sám se sebou, a tak žít. Laskavě a něžně ke každý chvíli, kterou tady ještě mám. "Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout." To slyšíme v dnešním evangeliu a husitská liturgie to opakuje neustále. V tom je také pravá pokora, ve...

Uctívání

05.07.2017

Cyril, Metoděj a Jan. Tři jména, která známe, která si právem připomínáme. Horké červencové dny začínají národní poutí na Velehrad i oslavou v Betlémské kapli. Uctívání může být dobré i špatné. Jistě zas uslyšíme velká slova o velkých mužích, jak to bývá zvykem při pietách. Dokonce se nám to bude možná líbit. Hymnus na příběh Cyrila a Metoděje,...

Nejdřív několik otázek. Co to znamená být apoštolem? Víme, co je naším posláním? Cítíme se být vlastně ještě učedníky, tedy těmi, kteří se dívají na svého Mistra, aby se od něj něco naučili? Nebo už všechno víme, známe, uzavřeli jsme se ve své "bohorovnosti"?

dovoluji si Vás pozvat do mirovického husitského kostela, ve svátek českých apoštolů Cyrila a Metoděje, v předvečer svátku mučednické smrti Mistra Jana Husa, na bohoslužbu, při které vzpomeneme tohoto mučedníka křesťanské víry a zároveň požehnáme také novou pravoslavnou ikonu, kterou pro náš kostel zhotovila paní Jana Baudišová.