kázání
zamyšlení nad biblickým poselstvím od různých autorů

Přemýšlíme o odpuštění. Téma je to hodně široké. Nedá se o něm naráz říct všecko. Přijměte tedy malý střípek.

Blížíme se k adventu, zasvěcenému duchovní přípravě na vánoční svátky. Samo vánoční evangelium o narození Spasitele Ježíše je ale pouhým preludiem evangelia velikonočního, kdy tentýž Spasitel, už ne betlémské dítě, jemuž se klanějí pastýři i králové, ale trpící služebník Boží, na sebe bere naši bolest a náš hřích a nese je na kříž.A je to právě...

Na evangeliích mě fascinuje to, že jsou plné paradoxů. Některým lidem jsou nekonzistentní biblické výpovědi signálem k tomu, že se biblí nemají zabývat, ale to je trochu krátkozraké. Jiným jsou biblické paradoxy důkazem nevěrohodnosti celého náboženského systému na Bibli postaveného. Ve skutečnosti jsou ale paradoxy živou vodou vědění. Na zkoumání...

Filosof Soren Kierkegaard kdysi diagnostikoval zoufalství jako nemoc k smrti. Co dělat, když se kolem nás šíří zoufalství a s ním i smrt? Uvědomit si, na čí straně chceme stát. Jsme unavení poutníci, kteří zápasí o naději, a máme stále možnost postavit se na stranu života. Možnost - jinak nic. Můžeme uvěřit, že pro Boha je všechno možné. Lékem na...

Zatímco pastoři letničních společenství o Duchu Svatém káží poměrně často, v tradičních církvích bývá obvykle tato Osoba Nejsvětější Trojice opomíjena. A to je velká chyba. Vždyť právě Duch Svatý, Rúach Hospodinova, představuje mateřskou část Boha. Jistě, nese i rysy mužské - jsa současně Paraklétem, Utěšitelem - nicméně právě v této Boží tvářnosti...

Když apoštol Pavel psal v padesátých letech po Kristu své epištoly, věřil ve spolupráci rané církve a římského státu, vyzýval k modlitbám za císaře a jeho úředníky. Nevyšlo to, Neronovo pronásledování prokázalo, že spojení skutečných křesťanů s politickou mocí je nemožné a poněkud proti duchu Evangelia. Pavel sám zahynul na popravišti a o pár...

Milí přátelé, už od dětství mě fascinovala představa Boha, oděného jasným světlem a skrytého - byť neutajeného - za veškerým děním v Přírodě, nebo snad přesněji - ve vesmíru. Kde něco žije, pohybuje se, kolotá - tam je přítomen On, "ten nepředstavitelný". Jistě, ta nepředstavitelnost je problematická, protože se vždycky snažíme o jakousi představu...

V úryvku z knihy Zjevení posledního biblického proroka, jménem Jan, jsme četli o zástupu bíle oděných lidí, mužů i žen, stojících kolem Božího trůnu a před Beránkem. Jsou to ti, kdo trpěli pro Krista a mnozí z nich pro Jeho Jméno zemřeli na popravištích či v arénách. Obvykle jim říkáme "mučedníci". Jejich bílá roucha, vypraná v krvi Kristově,...

Zde před námi se objevuje něco, co nápadně připomíná zasvěcovací rituál antických mystérií. Celý příběh vrcholí za svítání zjevením Ježíše na břehu Tiberiadského jezera. On je sám sebe odhalující Logos, přicházející Bůh. Milovaný učedník představuje kněze zasvětitele, který prozrazuje Petrovi Ježíšovu totožnost. Petr je zasvěcenec - proto je...

Bílá neděle

28.04.2019

Vzkříšený Ježíš proroku Janovi na ostrově Patmos zjevuje své jméno. "Já jsem Alfa a i Omega", říká. Jak vědí už děti na základní škole, jsou to první a poslední písmeno řecké abecedy, v hebrejštině jim odpovídají písmena Alef a Táv. Na písmenu Táv je docela zajímavé, že v nejstarší podobě má tvar kříže, který je ovšem chápán jako znamení života...