kázání
Sem vložte podnadpis

Zatímco pastoři letničních společenství o Duchu Svatém káží poměrně často, v tradičních církvích bývá obvykle tato Osoba Nejsvětější Trojice opomíjena. A to je velká chyba. Vždyť právě Duch Svatý, Rúach Hospodinova, představuje mateřskou část Boha. Jistě, nese i rysy mužské - jsa současně Paraklétem, Utěšitelem - nicméně právě v této Boží tvářnosti...

Když apoštol Pavel psal v padesátých letech po Kristu své epištoly, věřil ve spolupráci rané církve a římského státu, vyzýval k modlitbám za císaře a jeho úředníky. Nevyšlo to, Neronovo pronásledování prokázalo, že spojení skutečných křesťanů s politickou mocí je nemožné a poněkud proti duchu Evangelia. Pavel sám zahynul na popravišti a o pár...

Milí přátelé, už od dětství mě fascinovala představa Boha, oděného jasným světlem a skrytého - byť neutajeného - za veškerým děním v Přírodě, nebo snad přesněji - ve vesmíru. Kde něco žije, pohybuje se, kolotá - tam je přítomen On, "ten nepředstavitelný". Jistě, ta nepředstavitelnost je problematická, protože se vždycky snažíme o jakousi představu...

V úryvku z knihy Zjevení posledního biblického proroka, jménem Jan, jsme četli o zástupu bíle oděných lidí, mužů i žen, stojících kolem Božího trůnu a před Beránkem. Jsou to ti, kdo trpěli pro Krista a mnozí z nich pro Jeho Jméno zemřeli na popravištích či v arénách. Obvykle jim říkáme "mučedníci". Jejich bílá roucha, vypraná v krvi Kristově,...

Zde před námi se objevuje něco, co nápadně připomíná zasvěcovací rituál antických mystérií. Celý příběh vrcholí za svítání zjevením Ježíše na břehu Tiberiadského jezera. On je sám sebe odhalující Logos, přicházející Bůh. Milovaný učedník představuje kněze zasvětitele, který prozrazuje Petrovi Ježíšovu totožnost. Petr je zasvěcenec - proto je...

Bílá neděle

28.04.2019

Vzkříšený Ježíš proroku Janovi na ostrově Patmos zjevuje své jméno. "Já jsem Alfa a i Omega", říká. Jak vědí už děti na základní škole, jsou to první a poslední písmeno řecké abecedy, v hebrejštině jim odpovídají písmena Alef a Táv. Na písmenu Táv je docela zajímavé, že v nejstarší podobě má tvar kříže, který je ovšem chápán jako znamení života...

Petr a ten druhý učedník. - O Petrovi toho víme z Písma i posvátné Tradice hodně, zato o druhém učedníkovi se nedozvídáme skoro nic. Dnes už jen několik málo konzervativců věří, že je totožný s rybářem Janem Zebedeovým. Ve skutečnosti nešlo o jednoho z Dvanácti, nýbrž o příslušníka velekněžské rodiny, který ještě ve svém stáří bude nosit "petalon",...

Určitě jste si položili někdy otázku, proč Ježíš vjíždí do jeruzalémských bran na oslu a ne na koni. Je v tom rozhodně něco mile starosvětského, můžeme říct anachronického.

Myslím, sestry a bratři, že počítání Mariino vzbudilo všeobecný šok. Jidáš nejspíš jen nahlas vyslovil to, co si ostatní mysleli. Ta žena urazí hrdlo alabastrového flakónku a nardový olej marnotratně použije na pomazání Ježíšových nohou. Jen tak. Velmi slušně uložená měna se během chvíle promění v nicotu, pro jediný krátký prchavý okamžik. Knížata...

Sestry a bratři, dnešní evangelium patří k nejznámějším a nejkrásnějším v Lukášově evangeliu. Vykládat jej a nahlížet se dá z tolika různých úhlů, že by nám to zabralo celé hodiny a stejně bychom pak ještě nalezli nějaké nové pohledy. Zastavme se tedy jen ve vší stručnosti u onoho zámožného, milujícího otce, kterým je - jak každý ví - Bůh sám....