Husitská liturgie 21. neděle v mezidobí

27.08.2017

 Izaiáš 22, 19 - 25

Srazím tě z tvého postavení; ze svého úřadu budeš svržen. V onen den povolám svého služebníka Eljakíma, syna Chilkijášova. Obléknu ho do tvé suknice, připevním mu tvoji šerpu, tvou vladařskou moc vložím do jeho rukou a stane se otcem obyvatel Jeruzaléma i Judova domu. Na jeho rameno vložím klíč domu Davidova; když otevře, nikdo nezavře, a když zavře, nikdo neotevře. Zarazím ho jako hřeb na spolehlivém místě a stane se stolcem slávy otcovského domu. Ale zavěsí se na něj všechna váha otcovského domu, výhonky a odnože, všechny malé nádoby, jak misky, tak i všechny džbány." "V onen den, je výrok Hospodina zástupů, povolí hřeb zaražený na spolehlivém místě, zlomí se, spadne a náklad, který je na něm, se zničí." Tak promluvil Hospodin.

Římanům 11, 13 - 32

Vždyť Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná. Jako vy jste kdysi Boha neposlouchali, nyní však jste došli slitování pro jejich neposlušnost, tak i oni nyní upadli v neposlušnost, aby také došli slitování, jakého se dostalo vám. Bůh totiž všecky uzavřel pod neposlušnost, aby se nade všemi slitoval. Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty! Kdo poznal mysl Hospodinovu a kdo se stal jeho rádcem?' Kdo mu něco dal, aby mu to on musel vrátit?' Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko! Jemu buď sláva na věky. Amen.

Matouš 15, 22 - 33

Když Ježíš přišel do končin Cesareje Filipovy, ptal se svých učedníků: "Za koho lidé pokládají Syna člověka?" Oni řekli: "Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků." Řekne jim: "A za koho mě pokládáte vy?" Šimon Petr odpověděl: "Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého." Ježíš mu odpověděl: "Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi , a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi." Tehdy nařídil učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš.

Sv. Petr (El Greco)
Sv. Petr (El Greco)

TEZE KE KÁZÁNÍ

Mnoho lidí si dnes váží Krista, ale církve ne. Proč?

Kristova církev je církev hříšníků, nemocných a dětí. Pozitivně je to formulováno v blahoslavenstvích. Předpokladem toho, být apoštolem není mravní bezúhonost, ani pocit vlastní svatosti, ale chudoba, pokání, tiché naslouchání, touha, dívání se srdcem, pokojná mysl, rezignování na vlastní spravedlnost a vážnost.

Institucionální církev je plna sama sebe. Nepřetává se kochat svou nádherou a moudrostí. Celkem pochopitelně ji nikdo nebere vážně (snad kromě politiků, kterým se občas hodí).

Mesiáš (hebrejsky מָשִׁיחַ, mašiach, česky: pomazaný) a Syn Boha živého.

Petrovi to bylo zjeveno (nepřišel na to)

  • Dva tituly, kterými označuje Petr Ježíše. Ježíš je také označován za potomka krále Davida, který panoval zhruba 1000 let před Kristem. Co kromě žalmů, ale o Davidovi víme? Že byl cizoložník, vrah, a občas si vůbec nedělal hlavu s tím, co je správné. Víme, ale také, že Bůh si ho vybral. Boží vyvolení bylo podstatnější než jeho skutky! My ale stále hrajeme hru na správné hochy, a správné dívky. Dokonce tak moc, že si vůbec nevšímáme toho, že nás Bůh naplňuje láskou. Kdybychom nebyli tak fascinováni svou správností, uviděli bychom ten pravý hřích. Stejně jako ho neviděli farizeové a zákoníci. Na rozdíl od Davida, který o své slabosti věděl, na rozdíl od hříšníků, kteří se chtěli Ježíše třeba jen dotknout, na rozdíl od malomocných, prostitutek a zlodějů, my jsme ukolébáni do polospánku správným životem, kde máme vždycky pravdu.

Ježíš si vybral Petra. Proč? Byl Petr něčím tak vyjímečný? Pravděpodobně nebyl ani moc moudrý, ani moc spravedlivý. Tak proč?

  • Myslíte si, že láska potřebuje nějaké důvody a argument? Musím Bůh něco zdůvodňovat :-). O to tu běží. Nepotřebuje být uplacený jakoukoliv vyjímečností, jakýmkoliv skutkem, zkrátka ničím. Ježíš to uskutečňuje nejen v případě Petra a dalších apoštolů, ale dělá to i v tvém případě. Ano slyšíš dobře.
  • Boha nezajímají tvoje dobré skutky, ani tvoje slabost. Jediné co mu přijde důležité je, že chce zahrnovat láskou kohokoliv a kdykoliv.
  • Teologové tomu říkají radikální milost.

Skála, na které postavil Ježíš svou církev je zkrátka řečeno ABSOLUTNÍ LÁSKA.

  • Klíče od Božího království mají v rukou hříšníci (Kristova církev). My všichni je máme právě teď v rukou. Ale co s nimi děláme? Zamykáme nebe sousedovi, kterého nemůžeme vystát, příznivcům toho či onoho názoru, našim nepřátelům. Proč nesmí do nebe homosexuálové, upchlíci, Romové, matky samoživitelky, nekatolíci, stavitelé Mariánského sloupu? Je vůbec na světě někdo, kdo může vstoupit?

Je těžké hledat v druhém člověku to, co můžeme milovat, ale je snadné najít cokoliv, co můžeme nenávidět.

  • Máme strach, že když přijdeme o sílu názorů, postojů a dogmat, že přijdeme i o víru. Ježíšovo "Hledejte a naleznete" je výzva na celý život. Musíme se o to pokoušet každý den, každou minutu.

Bratr Filip

MODLITBA NA TENTO TÝDEN

Pane Ježíši Kriste, tak mnohé nás chce od tebe vzdálit: prázdná zaměstnání, nevýznamné radosti, nicotné starosti. - Tak mnohé nás chce zastrašit:

hrdost která je příliš zbabělá, aby si dala pomoci; zbabělá postrašenost, která ustupuje vlastní záhubě; hříšná úzkost, která se bojí čistoty svatého, jako se bojí nemoc léku.

- Ty jsi však přece silnější. Proto nás přitahuj, stále silněji nás přitahuj k sobě.

- Nazýváme tě svým Spasitelem a Vykupitelem, neboť jsi přišel do světa, abys nás zbavil pout, jimiž jsme byli svázáni, nebo jimiž jsme se sami svázali, a abys vykoupeným přinesl spásu. To bylo tvé dílo, jež jsi vykonal a jež dokonáš až na samém konci dnů; neboť tak, jak jsi to řekl, učiníš: vyzdvižen ze země, všechny potáhneš k sobě. AMEN.

Søren Kierkegaard

OZNÁMENÍ

3.9., 10:00 Nedělní bohoslužby - 22. neděle v mezidobí

12:00 Narozeninový oběd a společná oslava (cca. do 18.h)

Společně oslavíme příchod nového člena farního týmu v Mirovicích, bratra Martina (chceme ho přivítat jak se patří mezi námi, protože se definitivně přestěhoval do Plzeňské diecéze Církve československé husitské ze severních Čech) a také narozeniny br. Filipa.

4.9., 19:00 Přednáška: Zjevení Panny Marie ve Filipově

Aktuality z dění ve farnosti můžete sledovat na: www.ccsh-mirovice.cz. Denní zamyšlení bratra Filipa najdete na webu poustevny: www.bratrfilip.cz.