Husitská liturgie 23. neděle v mezidobí

10.09.2017

Ezechiel 33,7-9

Toto praví Hospodin: "Nuže, synu člověka, ustanovil jsem tě strážným pro Izraelův dům. Když uslyšíš z mých úst slovo, napomeň je mým jménem. Když řeknu bezbožnému: 'Zemřeš!' a ty mu nebudeš domlouvat, aby se odvrátil od svého chování, umře on, bezbožník, pro svou nepravost, ale jeho krev budu vymáhat z tvé ruky. Když se však budeš snažit odvrátit bezbožného od jeho chování, aby se změnil, ale on nezmění své chování, zemře pro svoji nepravost, ty však sám sebe zachráníš."

Řím 13,8-10

Bratři! Nebuďte nikomu nic dlužni - jen vzájemnou lásku. Neboť kdo druhého miluje, splnil zákon. Vždyť přikázání "nebudeš cizoložit, nebudeš zabíjet, nebudeš krást, nebudeš žádostivý", a je-li ještě nějaké jiné přikázání, všecka jsou shrnuta v tomto: "Miluj svého bližního jako sám sebe". Láska bližnímu neubližuje. Naplněním zákona je tedy láska.

Matouš 18, 15-20

Ježíš řekl svým učedníkům: "Když tvůj bratr zhřeší proti tobě, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si od tebe říci, svého bratra jsi získal. Nedá-li si však říci, přiber si ještě jednoho nebo dva, aby 'každá výpověď byla potvrzena ústy dvou nebo tří svědků'. Když je však neposlechne, pověz to církvi. Jestliže však neposlechne ani církev, ať je pro tebe jako pohan nebo celník. Amen, pravím vám: Všecko, co svážete na zemi, bude svázáno na nebi, a všecko, co rozvážete na zemi, bude rozvázáno na nebi. Opět vám říkám: Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoliv věci a budou o ni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich."

TEZE KE KÁZÁNÍ

V lidském životě je řada okamžiků, kdy nás lidé okolo rozčilují svým přístupem, slovy, drobnostmi. Občas se však stane událost, která zásadně otřese základy vztahu. A teprve v takové chvíli se ukáže, jak důležité je odpuštění. Kajícník potřebuje zažít odpuštění jako proces, jehož vrcholem je samotné odpuštění jako milosrdné přijetí kajícníka poškozeným. Odpuštění je uzdravením vztahu. Proto se teprve ve vážných momentech objeví jako nesmírně cenný dar Boží lásky svátost smíření. Ale nejde o jedinou cestu k odpuštění.

Každé společenství, rodinou počínaje, může žít, jen když je přítomné odpuštění. Ježíš apoštoly učí nejen milovat bližního, ale také odpouštět. Protože nedokážeme vytvořit život bez zranění druhých. Ale dokážeme si vzájemně odpouštět, a tak si nepřetržitě projevovat lásku. Odpuštění se tak posouvá do zcela nové roviny. Je výrazem či dokonce vrcholem lásky.

Nezbytným a důležitým okamžikem v životě rodiny je odpuštění. A neplatí to jen o tatínkovi a mamince, ale také o rodině víry. Odpuštění však není jen úkolem člověka, který chybil. Klíčovou roli naopak hrají postižení, ale i ostatní, kteří stojí kolem zraňujícího i zraněného.

Bratr Libor

MODLITBA NA TENTO TÝDEN

Bože, děkujeme Ti, že nás učíš navzájem si odpouštět. Je to dar a my si ho ne vždy vážíme. Doprovázej nás prosím ve skutcích odpuštění, protože odpuštění předchází lásce nebo ji naplňuje.

OZNÁMENÍ MIROVICKÉ HUSITSKÉ FARNOSTI

11.9., 11:00 Přednáška: Ladislav Heryán - Odpuštění (refektář nebo kostel)

17.9., 10:00 Nedělní bohoslužby - 24. neděle v mezidobí (kostel)

18.9., 19:00 Přednáška: Bratr Filip: Zjevení Panny Marie v Lurdech (refektář)

--

z plánovaných akcí tento rok

20.11., 19:00 Recitál Alfred Strejček a Štěpán Rak - Cesty naděje (kostel)

--

Poslední kusy originálních triček našeho kostela za 99.- Kč (ideální dárek na vánoce + přispějete na farnost)

--

Rekonstrukce kolumbária nakonec proběhne během října t.r.

--

Rekonstrukce venkovních prací probíhá i za vaší podpory (nově během srpna a září vzniklo: parkoviště, chodníky, oprava studny, kamenná lavička před kostelem, základ pro pergolu před refektářem, nová brána na západní straně a branka na východní straně, nové oplocení objektu fary)

Aktuality z dění ve farnosti můžete sledovat na: www.ccsh-mirovice.cz. Denní zamyšlení bratra Filipa najdete na webu poustevny: www.bratrfilip.cz.