Husitská liturgie 25. neděle v mezidobí

24.09.2017

Iz 55, 6-9

Hledejte Hospodina, když je možné ho najít, vzývejte ho, když je blízko! Ať přestane bezbožník hřešit, zločinec ať změní své smýšlení; ať se obrátí k Hospodinu, a on se nad ním smiluje, k našemu Bohu, který mnoho odpouští. Mé myšlenky nejsou myšlenky vaše ani vaše chování není podobné mému - praví Hospodin. O kolik totiž převyšují nebesa zemi, o to se liší mé chování od vašeho chování, mé myšlení od myšlení vašeho.

Flp 1, 20c-24. 27a

Bratři! Budu moci oslavit na sobě Krista, ať svým životem, ať svou smrtí. Vždyť pro mě život je Kristus a smrt ziskem. Avšak kdybych tady žil dál, mohl bych ještě s užitkem pracovat. A proto nevím, co bych měl volit. Přitahuje mě totiž obojí: mám touhu zemřít a být s Kristem - a to je věc mnohem, mnohem lepší; ale pro vás je zase nutnější, abych zůstal ještě na živu. Jen se chovejte tak, jak to odpovídá Kristovu evangeliu.

Mt 20,1-16a

Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: "Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel časně zrána najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když vyšel kolem devíti hodin, viděl jiné, jak stojí nečinně na trhu. Řekl jim: 'Jděte i vy na mou vinici a dám vám, co bude spravedlivé.' A šli. Kolem dvanácti a tří hodin odpoledne vyšel znovu a udělal to zrovna tak. Vyšel kolem pěti hodin a našel jiné, jak tam stojí, a řekl jim: 'Co tu celý den nečinně stojíte?' Odpověděli mu: 'Nikdo nás nenajal.' Řekl jim: 'Jděte i vy na mou vinici!' Když nastal večer, řekl pán vinice svému správci: 'Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, začni od posledních k prvním.' Přišli ti, kdo nastoupili kolem pěti odpoledne, a dostali po denáru. Když přišli první, mysleli, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Vzali ho, ale reptali proti hospodáři: 'Tady ti poslední pracovali jedinou hodinu, a dals jim zrovna tolik co nám, kteří jsme nesli tíhu dne i horko.' On však jednomu z nich odpověděl: 'Příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil jsi se mnou denár? Vezmi si, co ti patří, a jdi. Chci však i tomuhle poslednímu dát jako tobě. Nesmím s tím, co je moje, dělat; co chci? Anebo závidíš, že jsem dobrý?'

Teze ke kázání

  • "Jsem dobrý", říká o sobě Hospodář v dnešním podobenství. A nám se chce skoro dodat, že je dobrý "až trochu moc". A vadí nám to. Bodejť. Máme přece jen své vlastní představy o tom, co by měl a neměl dělat.
  • Bůh přišel a najal nás. A my jsme šli. Je to ovšem dost zvláštní Hospodář. Nevybírá si ty takzvaně "perspektivní" mezi námi, neupřednostňuje muže před ženami, ani naopak. Chce najmout každého, chce, aby si všichni lidé mohli zasloužit to, "co je spravedlivé".
  • Touha po spolupráci s nebeským Hospodářem na jeho díle, je uložená v člověku. Byli jsme stvoření k Jeho obrazu a jsme tedy - jako On - tvůrčími osobnostmi.
  • Asi všichni známe Drdovu pohádku "Hrátky s čertem", kde poustevník Školastyk představuje obludný portrét zbožně kalkulujícího křesťana. Něco z něj - buďme upřímní - se ukrývá v každém z nás.
  • Boží jednání se nám jeví z naší malé člověčí perspektivy jako nehorázně marnotratná milost. Jistě, chceme, aby všichni lidé byli spaseni, ale my bychom měli být přece jen spaseni o trošičku víc, než druzí. To jsme se dřeli zbytečně?
  • Zapomínáme, že je příliš těch, kdo se s Hospodářem, procházejícím náměstím, vůbec nikdy nesetkali. Míjejí se s ním.
  • Každá naše práce je naplněním lidského údělu na tomto světě, v tomto jednom konkrétním dni. Ale práce na vinici božského Hospodáře, ta je naším aktivním přijetím Božího obrazu v nás.
  • "Jsem dobrý", říká o sobě Hospodář v dnešním podobenství. Je dobrý až příliš. Ale nemělo by nám to vadit. Ne On musí přizpůsobit svoje atributy našim představám, to naše představy o Něm se musí změnit.

Bratr Martin

Modlitba

Uč mne, můj Pane a Králi, vidět Tě ve všem, a cokoli dělám, ať dělám pro Tebe. Člověk, který hledí oknem, může patřit stále jenom na ně, hledí-li však skrze ně, potom může zahlédnout nebesa.

Oznámení

25.9. / 19:00 Přednáška: Bratr Filip: Zjevení PM ve Fatimě (refektář)

1.10. / 10:00 Nedělní bohosluba - 26. neděle v mezidobí (kostel)

2.10. / 17:00 Přednáška: Bratr Martin: Biskup David z Menevie a keltské křesťanství v jižním Walesu