Husitská liturgie 26. neděle v mezidobí

30.09.2017

Ez 18,25-28

Toto praví Hospodin: "Říkáte: 'Pán nejedná správně!' Slyšte tedy, izraelský dome! Je to mé jednání, které není správné, nebo spíš vaše? jestliže spravedlivý opustí svou spravedlnost a páchá nepravost a zemře, zemře pro nepravost, které se dopustil. Jestliže se však zločinec odvrátí od svých zlých skutků, které spáchal, a jedná podle práva a spravedlnosti, sám sebe zachrání. Neboť proto, že se bál a odvrátil od všech svých nepravostí, které spáchal, jistě bude živ a nezemře."

Flp 2,1-11

Bratři! Jestliže je u vás trochu křesťanské snahy druhé těšit, trochu láskyplného povzbuzení, nějaké duchovní společenství a trochu srdečné účasti, dovršte mou radost tím, že budete stejně smýšlet, že vás bude všechny pojit jedna láska, že budete svorní a jednomyslní. Nic nedělejte z hašteřivosti nebo touhy po prázdné slávě, ale z pokory ať každý z vás pokládá druhého za lepšího, než je sám. Nikdo z vás ať nehledí jenom na vlastní prospěch, ale i na prospěch druhých. Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš: ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jako jeden z lidí. Navenek byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno, takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán.

Mt 21,28-3

Ježíš řekl velekněžím a starším lidu: "Co soudíte o tomto případu: Jeden člověk měl dva syny. Přistoupil k prvnímu a řekl mu: 'Synu, jdi dnes pracovat na vinici.' On odpověděl: 'Mně se nechce', ale potom toho litoval, a přece šel. Přistoupil k druhému a řekl totéž. Ten odpověděl: 'Ano, pane', ale nešel. Který z těch dvou vykonal otcovu vůli?" Odpověděli mu: "Ten první." Ježíš jim řekl: "Amen, pravím vám: Celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království. Přišel k vám Jan, aby vám ukázal správnou cestu, ale neuvěřili jste mu. Celníci však a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli, a přece ani potom jste se nezměnili a neuvěřili jste mu."

Teze ke kázání

  • Dnes má svátek malá Terezka. Ona nás učí malou cestu k Bohu. Žádné velké skutky, mystická vytržení, ale téměř dětská důvěra, ale také zvědavost a dokonce odvaha ptát se Boha na "nepříjemné" otázky. Rozhodla se být zůstat sedět u stolu s hříšníky, dokud Bůh těmto hříšníkům neprokáže milosrdenství, které třeba nikdy tito lidé nepoznali.
  • Terezka se modlila se za hříšníky. Ano často jsou to ti neubožejší lidé. Ale kdo se za ně dnes modlí? míme se pomodlit za ty, které doslova nesnášíme?
  • Odsoudit je snadné, ale modlit se za ty, kteří ztrácejí půdu pod nohama je dnes možná víc než velké zázraky. Každou pomluvou, kterou nevyslovíme, každou modlitbou za uzdravení kterou proneseme, se přidáváme k dílu Boha. Stejně tak každým odpuštěním.
  • Rozmnožovat zlo nic nevyžaduje (kromě zřeknutí se lásky). Skryté ubližování a duševní znásilňování je mnohem větší hrozbou než terorismus.
  • Ježíš dnes říká, že nás do nebe předcházejí prostitutky. Často jsou lidé na dně Bohu blíž, než ti, kteří se domnívají, že všechno vědí - okouzleni svými moudrými slovy a velkolepostí.
  • Prostitutky i kněží jsou především děti Boží. Byli jsme povoláni následovat Krista (to darovaná láska z nás činí lepšími. Po čem toužíme? Co chceme doopravdy od Boha?
  • Kristus nelpěl na svém Božství, ale my často lpíme na svém sebeobrazu "laskavého, dobrého či milujícího člověka".

Bratr Filip

Modlitba

K večeru tohoto života objevím se před Tebou s prázdnýma rukama, neboť nežádám Tě, Pane, abys počítal mé dobré skutky. Veškerá naše spravedlnost jest poskvrněna ve Tvých očích! Proto se chci přiodíti Tvou vlastní spravedlností a od Tvé lásky Tebe přijmouti na věky. Nechci jiného trůnu a jiné koruny než Tebe.

Oznámení

8.10. 10:00 Nedělní bohoslužba - 26. neděle v mezidobí (kostel)

9.10. 16:30 Přednáška: Bratr Martin: Král Cadwallader

a keltské křesťanství v severním Walesu

Aktuality z dění ve farnosti můžete sledovat na: www.ccsh-mirovice.cz. Denní zamyšlení bratra Filipa najdete na webu poustevny: www.bratrfilip.cz.