Husitská liturgie 28. neděle v mezidobí

14.10.2017

Iz 25,6-l0a

Hospodin zástupů vystrojí všem národům na této hoře tučné hody, hody s výborným vínem; budou to šťavnatá jídla a vybraná vína. Na této hoře sejme závoj, který halil všechny lidi, přikrývku, která kryla všechny národy. Zničí smrt navždy, Pán, Hospodin, setře slzy z každé tváře. Odejme na celé zemi hanbu svého lidu, neboť Hospodin to pravil. V ten čas se řekne: "Hle, náš Bůh, doufali jsme v něho, že nás vysvobodí; on je Hospodin, v něho jsme doufali, jásejme a radujme se z jeho spásy, neboť Hospodinova ruka spočine na této hoře."

Flp 4,12-14.19-20

Bratři! Dovedu žít v odříkání, a dovedu žít v hojnosti. Seznámil jsem se důvěrně se vším: se sytostí i hladověním, s nadbytkem i nedostatkem. Všechno mohu v tom, který mi dává sílu. Ale jste hodní, že jste mi pomohli v mém tíživém postavení. A protože můj Bůh je přebohatý, skvěle vám to odplatí skrze Krista Ježíše ve všem, cokoli budete potřebovat. Bohu, našemu Otci, bud' sláva na věčné věky! Amen.

Mt 22,1-14

Ježíš mluvil k velekněžím a starším lidu v podobenstvích: "Nebeské království je podobné králi, který vystrojil svému synovi svatbu. Poslal služebníky, aby svolali hosty na svatbu, ale ti nechtěli přijít. Poslal znovu jiné služebníky se vzkazem: 'Řekněte pozvaným: Hostinu jsem přichystal, moji býci a krmný dobytek jsou poraženi, všechno je připraveno, pojďte na svatbu!' Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, jiný za svým obchodem. Ostatní pochytali jeho služebníky, ztýrali je a zabili. Krále to rozhněvalo. Poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil. Potom řekl svým služebníkům: 'Svatební hostina je sice připravena, ale pozvaní jí nebyli hodni. Jděte proto na rozcestí a pozvěte na svatbu, koho najdete.' Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které našli, zlé i dobré, takže svatební síň byla plná hostí. Když vstoupil král podívat se na hosty, uviděl tam člověka, který neměl na sobě svatební šaty. Řekl mu: 'Příteli, jak jsi sem přišel bez svatebních šatů?' On se nezmohl na slovo. Tu řekl král sloužícím: 'Svažte mu ruce i nohy a vyhoďte ho ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů.' Mnoho je totiž povolaných, ale málo vyvolených."

Teze ke kázání

 • Pozváni na hostinu jsou VŠICHNI
  • Církevníci k Bohu nechtějí, protože si stvořili jako modlu svou církev, svůj kostel, svou víru (nikdo a nic jim nemůže narušovat jejich kruhy), Ježíš je pro něj jen "ten ve svatostánku", "ten v Bibli", ale není SKUTEČNÝ. Pro "zbožné církevníky" je obrácení a pochopení ještě těžší - protože se jako farizeové domnívají, že jsou spravedliví.
  • Lidé mimo církev jsou zase často uchváceni svou NEZÁVISLOSTÍ, oni přece mohou vše pozorovat z povzdálí, vše pohodlně kritizovat a nemusí se tak v žádném případě měnit. Tito lidé se také čsto domnívají, že za jejich problémy může někdo jiný (rodiče, přátelé, společnost, zlý svět).
  • Klíčové slovo pro obě skupiny je METANOIA
 • Takže otázka zní jasně: "To opravdu nemusím chodit do kostela, modlit se, konat dobré skutky?"
  • Boží a Ježíšova odpověď je šokující: NEMUSÍŠ.
  • Bůh naše "členství a funkce" v církvi nepotřebuje
  • Církev je společenstvím hříšníků TOUŽÍCÍCH po BOHU
 • tenisový kroužek pro hochy a děvčata už zrušili
 • pochopme, že církev vždy byla, je a bude jedna, její hlavou byl, je a bude jedině Ježíš Kristus a lidé, kteří do ní patří jsou ti, kteří touží po lásce
 • Ježíš vyvádí posluchače z míry: "Vám jde o Spravedlnost, Bohu o Lásku"
 • On chce dát nebe i lotrům a darebákům? Ano chce.
 • A proč byl ten jeden z přivedených na svatbu vyhozený ven?
 • To se dozvíte už brzy ve vašem kostele :)

Bratr Filip

Modlitba

Dopřej mi chuť k jídlu, Pane, a také něco, co bych jed, dej mi zdravé tělo, Pane, a nauč mě s ním zacházet. Dej mi zdravý rozum, Pane, ať vidím dobro kolem nás, ať se hříchem nevyděsím a napravit jej umím včas. Dej mi mladou duši, Pane, ať nenaříká, nereptá, dej, ať neberu moc vážně

své pošetilé malé já. Dej mi, prosím, humor, Pane, a milost, abych chápal vtip, ať mám radost ze života a umím druhé potěšit. Amen.

Oznámení

16.10. 16:30     Přednáška: Bratr Filip: Deprese jako šance I. (Vina)

22.10. 10:00    Bohoslužba, 29. neděle v mezidobí