Husitská liturgie 29. neděle v mezidobí

21.10.2017

Iz 45,1.4-6

Toto praví Hospodin svému pomazanému Kýrovi, kterého jsem vzal za pravou ruku, abych mu podmanil národy, abych odpásal bedra králů, abych před ním otevřel vrata, aby žádná brána nezůstala uzavřena: "Pro svého služebníka Jakuba, pro Izraele, svého vyvoleného, zavolal jsem tě jménem, poctil jsem tě, i když jsi mě neznal. Já jsem Hospodin, jiný není, není Bůh mimo mne. Přepášu tě, i když mě neznáš, aby se poznalo od východu slunce i od západu, že mimo mne jiný není. Já jsem Hospodin, a nikdo jiný není Bohem.

1Sol 1,1-5b

Pavel, Silván a Timotej soluňské církevní obci, která je ve spojení s Bohem Otcem a s Pánem Ježíšem Kristem. Milost vám a pokoj! Stále děkujeme Bohu za vás za všechny, když si vás připomínáme ve svých modlitbách. Před naším Bohem a Otcem vzpomínáme bez přestání, jak je vaše víra účinná, láska obětavá a naděje v našeho Pána Ježíše vytrvalá. Víme o vašem vyvolení, bratři Bohem milovaní. Když jsme vám přinesli evangelium, nebyla to jen pouhá slova, naopak: bylo to provázeno projevy moci, činností Ducha svatého a hlubokým přesvědčením.

Mt 22,15-21

Farizeové odešli od Ježíše a uradili se, jak by ho chytili za slovo. Poslali k němu své učedníky zároveň s herodovci, aby mu řekli: "Mistře, víme, že jsi pravdomluvný, a že učíš cestě k Bohu podle pravdy. Nedbáš lidských ohledů, nehledíš totiž na to, čím kdo je. Pověz nám tedy: Co myslíš, je dovoleno platit daň císaři, nebo ne?" Ježíš prohlédl jejich zlý úmysl a odpověděl: "Co mě pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz, kterým se platí daň!" Podali mu denár. Zeptal se jich: "Čí je to obraz a nápis?" Odpověděli: "Císařův." Tu jim řekl: "Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu."

Teze ke kázání

 • Farizeové - to znamená "oddělení", "ti, co jsou opravdu zbožní, na rozdíl od těch vlažných". Vznikli v dobách pronásledování, diskriminace, pohasínající víry. Studovali a vyučovali Božímu Zákonu, žili příkladně.
  • Ježíš mezi ně patřil, a oni sami to v dnešním textu přiznávají
  • Ježíš není žádný bezkrevný barvotiskový hrdina s nasládlým úsměvem
  • Krom plnosti božství je Ježíš také plně člověkem
  • Ježíš je plný radosti, smutku, strachu i hněvu
 • V Otčenáši se modlíme "ale zbav nás od Zlého" (alla hrysai hémas apo tú Pónerú). Nemodlíme se ovšem, abychom byli uchráněni nepříjemností a tragédií.
  • My se modlíme, abychom byli vytrženi z moci Zlého, tedy ďábla.
 • "Dejte císaři, co je císařovo, co je Boží, dejte Bohu."
  • V originále nemluví o "dávání", nýbrž o "vracení".
  • Mince nechal razit Tiberius Caesar - "tak mu je vraťte!"
  • Je to kus stříbra, nic víc.
  • Není to platidlo Božího království
 • Co je "platidlem" Božího království?
 • Jaké jsou plody duchovní zralosti, ke které nás volá Ježíš?
 • Tyto a podobné otázky společně promyslíme již tuto neděli.

Bratr Martin

Modlitba

Vše, co vlastním, je od Tebe, Bože

vše, po čem toužím, je z lásky Tvé, Bože

vše, co mě těší, jsou dary Tvé, Bože

vše, oč bych žádal, jen Ty mi můžeš dát.

Amen.

Oznámení

23.10. 16:30 Přednáška: Bratr Filip: Deprese jako šance II. (Trest)

28.10. 14:00 Žehnání opravených Božích muk u Horosedel

29.10. 10:00 Bohoslužba, 30. neděle v mezidobí

2.11. 17:00 Bohoslužba za zesnulé (Dušičky)