Husitská liturgie 30. neděle v mezidobí

28.10.2017

Ex 22,20-26

Toto praví Hospodin: "Nesužuj přistěhovalce a neutiskuj ho, neboť sami jste byli přistěhovalci v egyptské zemi. Neubližujte vdově a sirotku. Kdybys jim ublížil, že by si mně stěžovali, uslyším jejich stížnost, můj hněv vzplane, zahubím vás mečem, a vaše ženy budou vdovami a vaši synové sirotky. Půjčíš-li peníze někomu z mého lidu, chudákovi, který bydlí vedle tebe, nechovej se k němu jako lichvář. Nežádej od něho úrok. Vezmeš-li si jako zástavu plášť svého bližního, vrať mu ho do západu slunce. Je to pro něho jediná pokrývka, plášť ,pro jeho tělo. V čem by měl spát? Bude-li si mně stěžovat, uslyším ho, neboť jsem soucitný."

1Sol 1,5c-10

Vy sami víte, jak jsme se chovali mezi vámi kvůli vám. A vy jste napodobovali nás i Pána, přijali jste nauku, třeba v mnohém soužení, s radostí Ducha svatého, takže jste se stali vzorem pro všechny věřící v Makedonii a Achaji. Od vás se přece slovo Páně rozšířilo nejen po Makedonii a Achaji, ale i po všech místech se roznesla zpráva o tom, že jste uvěřili v Boha, takže my o tom už nemusíme nic říkat. Vždyť tam lidé sami o tom vypravují, jakého přijetí se nám u vás dostalo a jak jste se od model obrátili k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a pravému a vyčkávali z nebe jeho Syna, kterého vzkřísil z mrtvých, totiž Ježíše; ten nás vysvobozuje od blížícího se (Božího) hněvu.

Mt 22,34-40

Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saduceje, shromáždili se u něho a jeden z nich, znalec Zákona, ho chtěl přivést do úzkých, a zeptal se: "Mistře, které přikázání je v Zákoně největší?" Odpověděl mu: "'Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.' To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: 'Miluj svého bližního jako sám sebe.' Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci."

Teze ke kázání

 • První výzva (kniha Exodus) jakoby směřovala k dnešní církvi. Jaký je náš postoj k uprchlíkům?
  • hodnotíme je podle toho, zda jsou to "ekonomičtí" či "váleční" uprchlíci
  • bojíme se přitom hlavně sami o sebe, bojíme se druhých lidí, bojíme se sousedů...To vše je výraz strachu, který ale pramení z nás samotných
 • Celkově je Hospodinův výrok v knize exodus SOCIÁLNÍM ZÁKONEM
  • pravidla spravedlivé společnosti
  • porovnejme je s tím, co v naší zemi zvítězilo ve volbách
 • Saduceové
  • Saduceové byli "exkluzivním společenstvím" kněží, sami sebe považovali za vyvolené, to jim ale nevadilo "spolupracovat" s okupanty, aby měli své výhody
  • Farizeům se asi líbilo, když viděli jak saduceje Ježíš umlčel. Přesto ani jim to nedalo, aby se nepokusili Ježíše přivézt do úzkých. Ježíšova odpověď je ale šokovala. A popravdě - "šokuje" i nás.
 • "Miluj Boha", to by ještě šlo, kdyby toto přikázání nerozdělitelným způsobem nespojil Ježíš s tím ostatním:
  • Miluj bližní
  • Miluj sám sebe
  • Všichni víme, že milovat není snadné. Ale potom, co říká Ježíš, je láska pro člověka téměř nedosažitelná. Proto je zapotřebí za lásku prosit, naslouchat druhému srdcem, neustále odpouštět (očišťovat se zevnitř). K tomu potřebujeme společenství církve. Sami tohle nikdy nemůžeme zvládnout.

Bratr Filip

Modlitba

Všemohoucí Bože, prosíme Tě o lásku. Otevři naše srdce, abychom našli soucit k člověku, kterého neznáme. Ať už jsme to my sami, nebo náš bližní. O to prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Oznámení

30.10. 16:30 Přednáška: Bratr Filip: Deprese jako šance III.

2.11. 17:00 Bohoslužba za zesnulé (Dušičky)

5.11. 10:00 Bohoslužba 31. neděle v mezidobí

14:00 Uvedení knížky "Když přicházejí andělé"