Kázání: Návrat domů

21.05.2018

"Synu člověka! Ustanovil jsem tě strážným pro Izraelův dům."

Bratři a sestry,

pokud jste se někdy zajímali o východní náboženství, tak víte, že je pro ně charakteristické soustředění na problémy vlastního nitra a nevměšování se do života ostatních. Tak například patriarcha zenového buddhismu Chuej Neng, ve své Písni o neexistenci forem říká:

"Prohřešky druhých nejsou tvá vina,

tvou vinou toliko tvé chyby jsou.

Hřešícího srdce se zbav a rozbiješ svou strast."

Zní to rozumně a je to rozumné. Dokonce snad moudré. Ale je to moudrost jaksi neúplná, je to moudrost člověka, kterému se nedostalo Zjevení. Toho Zjevení, které je vlastní Boží odpovědí na lidské volání po smyslu Existence: KDO JSME? PROČ TU JSME? KAM JDEME?

Ezechielovi se Božího Zjevení dostalo. Kdo byl ten člověk? Řadový člen kněžského rodu, odvlečený při prvním dobytí Jeruzaléma chaldejskými vojsky, vysídlenec, žijící v zajateckém táboře pod hradbami Babylónu. Dějiny civilizace tvořili jiní lidé. Ale pro tvorbu duchovních dějin, dějin Ducha Svatého, vybírá Bůh ty, kdo jsou v očích světa bezvýznamní, všední, mnohdy poražení.

A právě skrze takového "bezvýznamného" Ezechiela nám Bůh připomíná to, co moudrost východních náboženství nemohla bez Zjevení dotáhnout do konce. Že člověk nežije jen sám sobě, že je součástí velké rodiny Božích dětí. A v té má zodpovědnost každý za každého. Každý z nás je součástí života lidí, se kterými se setkává, a oni jsou zase naší součástí.

Jednou se nás Pán bude ptát: "Jak ses postaral o záchranu těch, které jsem ti poslal do života?" A výmluvy při Božím soudu neobstojí, tam budeme moct jen zahanbeně mlčet. Bůh chce, aby všichni byli zachráněni, proměněni. Touží po tom, aby se Veškerenstvo vrátilo do té podoby, jakou mělo na Počátku, dřív, než ho zkazilo Zlo. Zlo obludné pýchy, pro kterou se nejkrásnější z andělů, Hallel Ben Šachar, stal satanem. Protože satan je individualista, v jeho vizi není pro ostatní stvoření prostor. Natož pro Stvořitele. A proto bude údělem, který si satan vyvolil, jen samota, prázdnota a vyvrženost.

Bůh daroval člověku svého Ducha. Každému člověku bez výjimky. A sotva je něco hlubší touhou Jeho Srdce, než návrat všech duchovních bytostí do Věčné Blaženosti. Stejně jako Ezechiel, i my jsme povolaní stát se strážnými Izraelova domu. Izraelovým domem křesťana je celý svět. Ten svět začíná u našich sousedů, u našich kolegů, v naší rodině.

Amen

Kázání bratra Martina při bohoslužbě za nemocné 21.5.2018.