Liturgie na 32. neděli v mezidobí

10.11.2017

Mdr 6,12-16

Moudrost září a nevadne, snadno ji vidí ti, kdo ji milují, dává se nalézt těmi, kdo ji hledají. Předchází ty, kdo po ní touží, a ukazuje se jim první. Neunaví se, kdo k ní časně přichází, najde ji, jak mu sedí u dveří. Myslet totiž na ni je svrchovaná prozíravost, kdo kvůli ní bdí, brzy je bez starosti. Vždyť sama obchází a hledá ty, kdo jsou jí hodni, na cestách se jim ukazuje s přízní a při každé myšlence jim vychází vstříc. .

1Sol 4,13-18

Nechceme vás, bratři, nechat v nevědomosti o těch, kteří už zemřeli. Nesmíte pro ně truchlit tak jako ostatní, kdo nemají naději. Poněvadž věříme, že Ježíš umřel i vstal z mrtvých, věříme také, že s Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. Říkáme vám to přece, jak nás Pán o tom poučil: My živí, kteří se dožijeme příchodu Páně, nepředstihneme ty, kdo budou už mrtví. Až totiž bude dán rozkaz, až zazní archandělův hlas a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe. Napřed vstanou zemřelí křesťané, potom my, kteří do té chvíle zůstaneme naživu, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do vzduchu vstříc Pánu. A pak už budeme s Pánem navždycky. Těšte se proto navzájem těmito slovy.

Mt 25,1-13

Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: "Nebeské království je podobné deseti pannám, které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých. Pošetilé vzaly sice lampy, ale nevzaly s sebou olej, prozíravé si však vzaly s lampami také do nádobek olej. Když ženich dlouho nepřicházel, začaly všechny podřimovat a usnuly. Uprostřed noci se strhl křik: 'Ženich je tady! Jděte mu naproti!' Tu všechny ty panny vstaly a začaly si upravovat lampy. Pošetilé prosily prozíravé: 'Dejte nám trochu oleje, lampy nám dohasínají.' Ale prozíravé odpověděly: 'Nemůžeme, nestačilo by pak ani nám, ani vám, dojděte si raději k prodavačům a kupte si.' Jakmile však odešly nakoupit, přišel ženich a ty připravené vešly s ním na svatbu a dveře se zavřely. Později přišly i ostatní panny a volaly: 'Pane, pane, otevři nám!' On však odpověděl: 'Amen, pravím vám: Neznám vás.' Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu."

Teze ke kázání

  • Moudrost Boží nebo moudrost lidská. Nezaměňujeme často jednu za druhou.
  • Čím se ta Boží moudrost vlastně vyznačuje. Stačí číst bibli, stačí se modlit?
  • Možná s moudrostí souvisí i to jak se chováme, když říkáme, že už jsme ji načerpali.
  • V praxi se nejlépe pozná, zdali jsme moudří či nikoli.
  • Teoretizování o moudrosti je ztráta času - jsou to učené debaty bez konce.
  • Chceme se vůbec učit Boží moudrosti? Co je ta naše motivace?
  • Přiberme ještě lásku, ta je základním axiomem Boha, jak souvisí láska s moudrostí.
  • Moudrost bez lásky povede k nabubřelosti. Vím toho více než ty ostatní, no a co.
  • Hledáme tedy pomocí moudrosti cestu k Bohu, je složitá, o tom se už dávno přesvědčil král Šalamoun. V knize Kazatel (Kohelet) píše o tom, co vše činil, a vše bylo jen honba za větrem. A závěr věci je ...boj se pravého Boha.

Bratr Libor

Modlitba

Děkuji ti, Bože, za život, který jsi mi dal a prosíme tě: dej, ať mě tvůj svatý Duch neustále obnovuje svou silou působící ve svátostech, které přijímám z Tvé štědré ruky. Děkuji ti skrze Krista, mého Pána.

Oznámení

13.11. 10:00 Přednáška: Pavel Hradílek "Ekumenická liturgika"

19.11. 10:00 Bohoslužba 33. neděle v mezidobí

20.11. 17:00 Pečeme na Vánoce podle Keltů

(S bratrem Martinem vyzkoušíme tajné recepty)