Liturgie na 33. neděli v mezidobí

16.11.2017

Př 31,10-13.19-20.30-31

Řádnou ženu, kdo ji najde? Větší cenu má než perly. Srdce jejího manžela na ni spoléhá, o zisk nemá nouzi. Přináší mu jen prospěch, nikdy škodu, po všechny dny svého života. Shání vlnu a len, pracuje radostnou rukou. Svýma rukama sahá po kuželi, její prsty se chápou vřetena. Svou dlaň otvírá ubožákovi, své rámě nabízí chudákovi. Půvab zklame, krása prchne, zato žena, která ctí Hospodina, zaslouží si chválu. Dejte jí z výtěžku jejích rukou, neboť u bran ji chválí její díla.

1Sol 5,1-6

Co se týká času a chvíle (příchodu Páně), není třeba, bratři, abychom vám o tom psali. Víte totiž sami velmi dobře, že onen den Páně přijde jako zloděj v noci. Až budou lidé říkat: "Je pokoj a bezpečí", tu na ně znenadání přitrhne záhuba jako porodní bolesti na těhotnou ženu. Nebudou moci jim uniknout. Ale vy, bratři, nejste ve tmě, že by vás ten den překvapil jako zloděj. Vy všichni jste přece synové světla a dne, noc ani tma nemá nad vámi právo! Nesmíme se tedy oddávat spánku jako ostatní, ale naopak: zůstaňme bdělí a střízliví.

Mt 25,1-13

Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: "Jeden člověk se chystal na cesty: zavolal si služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval. Ten, který dostal pět hřiven, hned šel, podnikavě jich využil a vyzískal pět dalších. Stejně i ten, který dostal dvě, vyzískal dvě další. Ale ten, který dostal jednu, šel, vykopal v zemi jámu a peníze svého pána ukryl. Po delší době se pán těch služebníků vrátil a dal se s nimi do účtování. Přistoupil ten, který dostal pět hřiven, přinesl s sebou pět dalších a řekl: 'Pane, pět hřiven jsi mi svěřil, hle - dalších pět jsem vydělal.' Pán mu řekl: 'Správně, služebníku dobrý a věrný. Málo jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým pánem.' Přistoupil i ten, který dostal dvě hřivny, a řekl: 'Pane, dvě hřivny jsi mi svěřil, hle - další dvě jsem vydělal.' Pán mu řekl: 'Správně, služebníku dobrý a věrný. Málo jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým pánem.' Přistoupil pak i ten, který dostal jednu hřivnu, a řekl: 'Pane, vím, že jsi tvrdý člověk; sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Měl jsem strach, a proto jsem tvou hřivnu ukryl v zemi. Tady máš, co ti patří.' Pán mu odpověděl: 'Služebníku špatný a líný! Věděl jsi, že sklízím, kde jsem nesel, a sbírám, kde jsem nerozsypal? Měl jsi tedy moje peníze uložit u směnárníků, a já bych si při návratu vyzvedl i s úrokem, co je moje. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven. Neboť každému, kdo má, bude dáno, a bude mít nadbytek. Kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má. A tohoto služebníka, který není k ničemu, hoďte ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů."

Teze ke kázání

 • Hřivna byla v době Velkomoravské říše platidlem.
  • Kousky stříbra nebo jiného vzáceného kovu.
  • Staroslovanská kultura používala slovo "grivna" pro označení náhrdelníku (griva = krk a šíje).
  • V řeckém originále na slovo hřivna nenarazíme. Místo něj tam najdeme slovo "talenton", které vyjadřuje v podstatě totéž (talent = řecké platidlo).
  • Dnes obě slova vyjadřují v češtině prakticky totéž.
  • Talent i hřivna známe dnes ve významu darů, které si nemáme nechávat pro sebe, máme se o ně starat, využívat je pro dobro společenství.
  • Naším problémem není, že bychom neměli své hřivny, ale to, že je nedokážeme rozeznat.
  • je v tom strach, že to nedovedeme ("bojím se, že to znovu zkazím")
  • nebo to nedovedeme kvůli lhostejnosti ("na mě nezáleží")
  • je tu i možnost, že jsme uvěřili našemu okolí, a vzdali se svých snů, které mohly mít souvislost s našimi dary
  • apoštol říká, že máme být připraveni na den, kdy se nás Bůh zeptá, co jsme se svými dary udělali
  • Církev se dnes domnívá, že její hřivnou je majetek (včetně toho vráceného pomocí restitucí). Ve skutečnosti nás potáhne tahle "hřivna" ke dnu, pokud nepochopíme, že naší hřivnou je jen chudoba, láska a evangelium.

Bratr Filip

Kontemplace

Nechť dnes pokoj a mír kraluje v mém srdci. Důvěřuji Bohu, že jsem přesně na tom místě, kde je mne zapotřebí.

Oznámení

20.11. 17:00 Pečeme na Vánoce podle Keltů

(S bratrem Martinem vyzkoušíme tajné recepty)

26.11. 10:00 Bohoslužba / Slavnost Krista Krále

(Poslední neděle liturgického roku)

27.11. 17:00 Přednáška: Richard Ferčík / Dějiny smrti