Liturgie na Slavnost Ježíše Krista Krále

26.11.2017

Ez 34,11-12.15-17

Tak praví Hospodin: "Hle, já sám vyhledám své stádo a ujmu se ho. Jako se pastýř stará o své stádo, když je mezi svými rozptýlenými ovcemi, tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam se rozprchly v mlhavém a mračném čase. Já budu pást své stádo, já jim dám odpočinek - praví Pán, Hospodin. Budu hledat ztracené, zpět přivedu rozptýlené, obvážu zraněné, posílím slabé, budu střežit tučné a silné, pást je budu svědomitě. Co se pak týká vás, moje stádo - tak praví Pán, Hospodin - budu soudit mezi ovcí a ovcí, mezi berany a kozly."

1Kor 15,20-26.28

Kristus vstal z mrtvých, a to jako první z těch, kteří zesnuli. Protože smrt přišla skrze člověka, přijde skrze člověka také vzkříšení mrtvých. Jako totiž pro svoje spojení s Adamem všichni propadli smrti, tak zase pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu. Ale každý v tom pořadí, jaké mu patří: na prvním místě je Kristus; pak ti, kteří jsou Kristovi, až přijde. Potom nastane konec, až odevzdá své království Bohu a Otci a až zlomí vládu všech možných knížat, mocností a sil. On totiž musí kralovat, 'dokud mu (Bůh) nepoloží všechny jeho nepřátele k nohám'. jako poslední nepřátel bude pak zničena smrt. A až mu bude všecko podřízeno, tehdy se i sám Syn podřídí tomu, který mu to všecko podřídil, aby byl Bůh všechno ve všem.

Mt 25,31-46

Ježíš řekl svým učedníkům: "Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Tu řekne král těm po své pravici: 'Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.' Spravedliví mu na to řeknou: 'Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli na cestě, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?' Král jim odpoví: 'Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.' Potom řekne těm po levici: 'Pryč ode mě, vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly. Neboť jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít; byl jsem na cestě, a neujali jste se mé, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.' Tu mu na to řeknou také oni: 'Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, na cestě nebo nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?' On jim odpoví: 'Amen, pravím vám: Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.' A půjdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného života."

Teze ke kázání

 • Král není svou pravou podstatou symbolem politickým, nýbrž náboženským.
  • Takový pravěký král - možná spíše náčelník - zastupoval svůj lid před Bohem či před božstvy, přednášel prosby, obětoval a ručil za svěřené společenství.
   • V tomto archetypálním smyslu je také třeba nahlížet Ježíšův královský Majestát.
   • Nespočívá ve vnějších insigniích, v diadému a žezlu, ve zlatém plášti.
 • V hlubinách veškerého Bytí sedí Ježíš na trůnu jako Pantokratór, jako Kristus Vševládný. A bude nás soudit. Nebo možná bychom mohli říct - budeme jím konfrontováni se svým životem.
  • Tam uvidíme, kolikrát jsme se s ním setkali ve svých potřebných bližních, a jak jsme se k nim zachovali. Nebo nezachovali.
  • Někdy stačí docela málo. Vyslechnout starého člověka, který už nezajímá vlastní rodinu. Poslat pohled těžce nemocné holčičce. Cokoliv.
  • Ani nejmenší dobrý skutek kohokoli z nás nebude zapomenutý v Kristově Království.
 • "Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat" ("Kristus vítězí, Kristus kraluje, Kristus, Kristus vládne všem"), zpívá se dnes na začátku bohoslužeb v mnoha kostelích.
 • Za několik dní skončí církevní rok a začne advent. Přeji vám i sobě, ať do něj vstoupíme radostně jako královské kněžstvo Ježíše Krista Krále.

Bratr Martin

Kontemplace

Přijď, mé světlo, a rozjasni moje temnoty. Přijď, můj živote, a vytrhni mne ze smrti. Přijď, můj lékaři, a uzdrav mé rány. Přijď, plameni božské lásky, a sežehni trny mých hříchů a zapal mé srdce ohněm své lásky. Přijď, můj Králi, zasedni na trůn mého srdce a vládni v něm. Jen ty to dokážeš, můj Králi a můj pane.

Oznámení

27.11. 17:00 Richard Ferčík / Dějiny smrti

03.12. 10:00 1. neděle adventní / Začátek liturgického roku

04.12. 10:00 Ivana Macháčková / Spiritualita Ignáce z Loyoly