Lukáš Bujna: Kristus Král

24.11.2019

Blížíme se k adventu, zasvěcenému duchovní přípravě na vánoční svátky. Samo vánoční evangelium o narození Spasitele Ježíše je ale pouhým preludiem evangelia velikonočního, kdy tentýž Spasitel, už ne betlémské dítě, jemuž se klanějí pastýři i králové, ale trpící služebník Boží, na sebe bere naši bolest a náš hřích a nese je na kříž.A je to právě kříž, nástroj umučení, který se stává trůnem i oltářem, na němž má být zjeven pravý důvod Ježíšova narození, důvod Božího navštívení: je to odpuštění otevírající bránu do Božího království. Ježíš jako pravý Král slávy musí být za krále vyhlášen způsobem zcela skandálním, odporujícím lidským představám o tom, jak se ujímat vlády.Vždyť Ježíšovo království není z tohoto světa, kde je vláda vykonávána skrze právní řád. Ježíšovo království je královstvím lásky. A ta se řídí jediným zákonem, který je zároveň jediným Ježíšovým přikázáním jeho učedníkům: "Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás!"Ježíš miloval tak, že vydal sám sebe jako oběť za všechny. Po nás nežádá oběti, nýbrž milosrdenství. A přece: umět být milosrdným, tedy být milého srdce vůči bližnímu, toto umění si nelze osvojit bez velkých obětí. Musíme obětovat celé své sobecké bytí zaměřené na sebe sama. Je tu někdo důležitější, než jsem já! Jsou tu lidé, za které máme před Bohem odpovědnost a jsme jim povinováni láskou, úctou a péčí.Jako křesťané si musíme položit otázku, nakolik jsme si osvojili toto umění lásky ve svém každodenním životě. Milujeme-li svého bližního jako sebe samého, pak je to Ježíš Kristus, Syn Boží, který už nyní kraluje v našem srdci. Jestliže dokonce milujeme i své nepřátele, nepronásledujeme je a modlíme se za ně, pak je živý Kristus naší korunou i slávou a my můžeme směle říci: "Nežiji už já, ale žije ve mně On."Mluvíme však dosud příliš obecně. Láska je častým užíváním znehodnocené slovo. Jak je přetavit v čin? Je to prosté, a přesto obtížné. Láska se dává poznat v odpuštění. Koho miluji, tomu jsem připraven odpustit třeba i sedmdesátkrát sedmkrát. Nám bylo odpuštěno, když jsme přijali křestní milost. Do ráje jistě vstoupíme, budeme-li odpouštět a pamatovat na ty, kteří potřebují naše odpuštění, aby mohli žít jako lidé.K tomu nám v adventu a vůbec vždycky dopomáhej všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch svatý. Amen.


kázání bratra Lukáše na svátek Ježíše Krista Krále

Lukášovo evangelium 23, 32-43