Husitská liturgie 19. neděle v mezidobí

13.08.2017

STARÝ ZÁKON 1 Král 19, 9-13

Tam vešel do jeskyně a v ní přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Bůh mu řekl: "Co tu chceš, Elijáši?" Odpověděl: "Velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mně ukládají o život, jak by mě o něj připravili." Hospodin řekl: "Vyjdi a postav se na hoře před Hospodinem." A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr rozervávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. Jakmile jej Elijáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Tu mu hlas pravil: "Co tu chceš, Elijáši?"

EPIŠTOLA Řím 9, 1-5

Mluvím pravdu v Kristu, nelžu, a dosvědčuje mi to mé svědomí v Duchu svatém, že mám velký zármutek a neustálou bolest ve svém srdci. Přál bych si sám být proklet a odloučen od Krista Ježíše za své bratry, za lid, z něhož pocházím. Jsou to Izraelci, jim patří synovství i sláva i smlouvy s Bohem, jim je svěřen zákon i bohoslužba i zaslíbení, jejich jsou praotcové, z nich rodem pochází Kristus. Bůh, který je nade všemi, buď pochválen na věky, amen.

EVANGELIUM MT 14,22-33

Hned nato přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než propustí zástupy. Když je propustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám. Loď byla daleko od země a vlny ji zmáhaly, protože vítr vál proti ní. K ránu šel k nim, kráčeje po moři. Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak, a křičeli strachem. Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim: "Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!" Petr mu odpověděl: "Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách!" A on řekl: "Pojď!" Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi. Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl: "Pane, zachraň mne!" Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl mu: "Ty malověrný, proč jsi pochyboval?" Když vstoupili na loď, vítr se utišil. Ti, kdo byli na lodi, klaněli se mu a říkali: "Jistě jsi Boží Syn."

TEZE KE KÁZÁNÍ

Eliáš poznává Boží hlas, protože dokáže mluvit z místa pokorného, místo je důležité (Bůh se nás neustále ptá "kde jsi?").

  • Jsme ve svých kancelářích? Jsme na facebooku a sledujeme jak jsou na tom ti druzí, nebo tam právě předvádíme jak jsme dobří? Jsme v cukrárně a pomlouváme tam druhé? Kde právě teď jsi? Pokora je místo, které známe my všichni, ale také my všichni jsme dobří v tom, jak rychle utéct jinam.
  • Máme si najít místo, kde se modlíme (náš byt, místo v lese, kostel, auto), Rohr říká, že to má být Svaté místo: "Potřebuješ třeba nějaké svaté místo, možná místo, kde k tobě už dříve Bůh promluvil." Svatý Fratnišek tím místem označoval chudobu (tedy oproštěnost od všech tužeb, kromě jediné: "touhy po lásce Boží".

Pavel následuje, a tím chápe čím dál víc, že "jeho" úspěch, "jeho" zázraky, "jeho" vykoupení nic neznamená, že je to stále jen nicota.

  • Nebudou-li vykoupeni všichni, je to totéž jako prokletí. Láska Boží je pro všechny. Každý z nás je šťastný, když se mu něco podaří, ale rychle přitom zapomeneme na bolest druhých. Nejde tu o to spasit ostatní (to je úkol Boží), ale žít ve vědomí sounáležitosti (tolik nemocných a umírajících se za nás modlí, aniž bychom to věděli).

Co když je dnešní evangelní příběh také tak trochu "klukovskou" záležitostí? Umíme si představit Ježíše, který chce ukázat svým kamarádům, co dokáže víra? A Petr je první, který se přihlásí "já to chci zkusit taky?"

  • Potřebujeme aby pro nás Bůh dělal takové zázraky? Bude pak Bůh pro nás opravdovější? Pokud po tom toužíme pro radost, pak je to v pořádku. Bůh má smysl pro humor, rád zpívá, tancuje, maluje, rád tvoří. Pokud ale chceme zázraky pro sebe, nebo pro lepší život, pak věříme v ďábla a nikoliv v Ježíše Krista. Ďábel má tohle v portfoliu, stačí jedno píchnutí do prstu a je to.
  • Považujeme představu hrajícího si Ježíše s kamarády za rouhání? Zkusme přitom promyslet postavu Umberta Eca, kterou vykreslil v románu Jméno Růže. Jméno to postavy bylo: Jorge de Burgos.
  • Jsme v našem životě otevřeni zázrakům? Může se ještě stát zázrak? Nebo jsme si to zakázali, protože jsme moderní lidé, věřící ve vědecko-technického Boha plného pravidel a zákonitostí?
  • V symbolické řeči je chůze po vodě znamením schopnosti kráčet nad hlubinou, ale neutopit se v ní. Je to silný snový obraz. Pod našima nohama se objevuje minulost, na samotné dno ani nedohlédneme. Přejít přes moře vlastních vin a nevědomí chce odvahu, ale už první náznak větru, a znovu se topíme. Strach je vždycky tam, kde mnoho nevíme a neznáme. Ale i tam je s námi Kristus, který nás zachraňuje. Ten samý Kristus, který říká pojď za mnou, zkus přejít, zkoušej to neustále.

PŘÍMLUVY:

  • Boženka Bílá za uzdravení
  • Karel Kotrouš za sílu k životu.

MODLITBA NA TENTO TÝDEN:

Můj Otče, odevzdávám se ti, učiň se mnou, co se ti zalíbí. Ať se mnou učiníš cokoliv, děkuji ti za to. Jsem připraven na všechno, všechno přijímám. Nepřeji si nic jiného, než aby se tvoje vůle vyplnila na mne, na všech tvých tvorech, můj Bože. Odevzdávám svou duši do tvých rukou. Dávám ti ji, můj Bože s celou láskou svého srdce, protože tě miluji a protože je potřebou mé lásky dát se, odevzdat se do tvých rukou bez míry - s nekonečnou důvěrou, protože jsi můj Otec. AMEN.

Autor: Charles de Foucauld

OZNÁMENÍ:

15.8., 20:00 (Bohoslužba v kostele - sv. Panny Marie, začátek DO)

16.-18.8., 19:00 (Večerní pobožnosti v rámci DO)

20.8., 10:00 (Nedělní bohoslužby - 20. neděle v mezidobí)

Rekonstrukce kolumbária bude dokončena v průběhu září kvůli výběrovému řízení na dodavatele krycích desek.

Stále můžete přispívat na nové zvony v kostele (kdo chce mít na zvonech nápis, například jméno rodiny, tak cena činí 15.000.- Kč), dále je do konce měsíce možno přispět na vyhořelý kostel v Gutech. Na dary vystavujeme potvrzení pro daňové účely.

Denní úvahy bratra Filipa můžete sledovat také zde.

#akceakontemplace #vzhurusrdce #husitskaliturgie