Husitská liturgie 20. neděle v mezidobí

20.08.2017

STARÝ ZÁKON Izaiáš 56, 1-7

Toto praví Hospodin: "Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost. Blaze člověku, který tak jedná, lidskému synu, který se toho drží a dbá na to, aby neznesvěcoval den odpočinku, který se má na pozoru, aby jeho ruka neučinila nic zlého." Ať neříká nikdo z cizinců, kdo se připojil k Hospodinu: "Hospodin mě jistě odloučil od svého lidu." Ať neříká kleštěnec: "Hle, jsem strom suchý." Neboť toto praví Hospodin: "Kleštěncům, kteří dbají na mé dny odpočinku a volí to, co si přeji, kteří se pevně drží mé smlouvy, dám ve svém domě a na svých hradbách památník a jméno, lepší než synů a dcer. Dám jim jméno věčné, jež nebude vymýceno." Těm z cizinců, kteří se připojili k Hospodinu, aby mu sloužili a z lásky k jeho jménu se stali jeho služebníky, praví : "Všechny, kdo dbají na to, aby neznesvěcovali den odpočinku, kdo se pevně drží mé smlouvy, přivedu na svou svatou horu a ve svém domě modlitby je oblažím radostí, jejich oběti zápalné a obětní hody dojdou na mém oltáři zalíbení. Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy...

EPIŠTOLA Řím 11, 13-32

Vám z pohanských národů říkám, že právě já, apoštol pohanů, vidím slávu své služby v tom, abych vzbudil žárlivost svých pokrevních bratří a některé z nich přivedl ke spasení. Jestliže jejich zavržení znamenalo smíření světa s Bohem, co jiného bude znamenat jejich přijetí než vzkříšení mrtvých! Je-li první chléb zasvěcen, je svatý všechen chléb; je-li kořen svatý, jsou svaté i větve. Jestliže však některé větve byly vylomeny a ty, planá oliva, jsi byl naroubován na jejich místo a bereš sílu z kořene ušlechtilé olivy, nevynášej se nad ty větve! Začneš-li se vynášet, vzpomeň si, že ty neneseš kořen, nýbrž kořen nese tebe! Řekneš snad: Ty větve byly vylomeny, abych já byl naroubován. Dobře. Byly vylomeny pro svou nevěru, ty však stojíš vírou. Nepovyšuj se, ale boj se! Jestliže Bůh neušetřil přirozených větví, tím spíše neušetří tebe! Považ dobrotu i přísnost Boží: přísnost k těm, kteří odpadli, avšak dobrotu Boží k tobě, budeš-li se jeho dobroty držet. Jinak i ty budeš vyťat, oni však, nesetrvají-li v nevěře, budou naroubováni, neboť Bůh má moc naroubovat je znovu. Jestliže tys byl vyťat ze své plané olivy a proti přírodě naroubován na ušlechtilou olivu, tím spíše budou na svou vlastní olivu naroubováni ti, kteří k ní od přírody patří! Abyste nespoléhali na svou vlastní moudrost, chtěl bych, bratří, abyste věděli o tomto tajemství: Část Izraele propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, pokud nevejde plný počet pohanů. Pak bude spasen všechen Izrael, jak je psáno: 'Přijde ze Siónu vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnost; to bude má smlouva s nimi, až sejmu jejich hříchy.' Pokud jde o evangelium, stali se Božími nepřáteli, ale vám to přineslo prospěch; pokud jde o vyvolení, zůstávají Bohu milí pro své otce. Vždyť Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná. Jako vy jste kdysi Boha neposlouchali, nyní však jste došli slitování pro jejich neposlušnost, tak i oni nyní upadli v neposlušnost, aby také došli slitování, jakého se dostalo vám. Bůh totiž všecky uzavřel pod neposlušnost, aby se nade všemi slitoval. Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty!

EVANGELIUM MT 15,22-33

Ježíš odtud odešel až do okolí Týru a Sidónu. A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala: "Smiluj se nade mnou, Pane, Synu Davidův! Má dcera je zle posedlá." Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho: "Zbav se jí, vždyť za námi křičí!" On odpověděl: "Jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu izraelského." Ale ona přistoupila, klaněla se mu a řekla: "Pane, pomoz mi!" On jí odpověděl: "Nesluší se vzít chléb dětem a hodit jej psům." A ona řekla: "Ovšem, Pane, jenže i psi se živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů." Tu jí Ježíš řekl: "Ženo, tvá víra je veliká; staň se ti tak, jak chceš." A od té hodiny byla její dcera zdráva.

TEZE KE KÁZÁNÍ

Jako dítěti se mi tento evangelijní příběh moc nelíbil. Vlastně se mi docela příčil. Jak se to ten Ježíš zase chová? Nešťastná žena ho prosí o záchranu dcery a On se jí zdráhá vyhovět. Ne, to se mi na něm vůbec nezamlouvalo.

Samozřejmě, později jsem pochopil smysl Ježíšova jednání - které se při povrchním čtení zdá neochotné, přehlíživé a nacionalistické. Jeho zamítnutí je jakousi iniciační zkouškou. Je to o připravenosti, duchovní vyspělosti té kananejské ženy. Dokáže postoupit výš? Dokáže správně zareagovat? Dokáže, jak víme. Je to žena, "KTERÁ VÍ". Je inspirovaná.

Ona se Ježíšovi klaní a nazývá ho Pánem. Jak je možné, že pohanská žena předjímá něco, co Ježíšovi učedníci plně pochopí až po Vzkříšení?

Na těchto duchovních cvičeních (Mirovice 15.-19.8.2017) jsme hovořili o maskách, které si v životě nasazujeme. O maskách, které mohou mít svůj význam, nicméně je musíme dokázat včas odložit. Nebo nám je strhne Bůh a odhalí naše skutečné JÁ. A to bolí.

"Zbav se jí", naléhají na Ježíše apoštolové. Ta žena je obtěžuje, je jim nepříjemná. Skoro jistě jí opovrhují. Mají nasazené masky nadřazeného mužství. Jsou to chlapi z Izraele, a navíc kamarádi Ježíše, toho co dělá zázraky. Taková husťárna! Brzy se začnou dohadovat, kdo bude v jeho království na prvním místě. Jenže i oni budou demaskováni - Ježíšovo zatčení a ukřižování ukáže, kým doopravdy jsou. Utrpení, Selhání, Strach - to nám umožňuje poznat sebe sama.

Kananejská žena měla velkou víru, jak s obdivem přiznal i Ježíš. Byla to zřejmě víra zcela intuitivní, náhlé a spontánní pochopení, kdo je to Ježíš a kým je ona ve vztahu k němu. Tomu konkurovat nemohla a nemůže rozumářská víra apoštolů, jejichž jmény jsou nazvány četné kostely po celém světě.

Jméno kananejské ženy znají jen obyvatelé nebes, ale myslím, že jí samotné to vůbec nevadí. Vždyť jména a tituly jsou také jen součástí pozemské masky.

autor tezí: Bratr Martin

MODLITBA NA TENTO TÝDEN:

Zůstaň se mnou, Pane. Jen Tebe jediného hledám, Tvou lásku, Tvou milost, Tvou vůli, Tvé srdce, Tvého Ducha, neboť Tebe miluji a nežádám za to jinou odměnu, než abych Tě miloval ještě více. Láskou pevnou, praktickou, abych Tě miloval z celého srdce zde na zemi, abych Tě mohl ještě dokonaleji milovat po celou věčnost. AMEN.

autor modlitby: sv. Padre Pio

OZNÁMENÍ:

27.8., 10:00 (Nedělní bohoslužby - 21. neděle v mezidobí)

Stále můžete přispívat na nové zvony v kostele (kdo chce mít na zvonech nápis, například jméno rodiny, tak cena činí 15.000.- Kč), dále je do konce měsíce možno přispět na vyhořelý kostel v Gutech. Na dary vystavujeme potvrzení pro daňové účely.

Celý text kázání bratra Martina si můžete stáhnout v pdf zde:

#akceakontemplace #vzhurusrdce #husitskaliturgie