Obnova veřejných bohoslužeb

19.04.2020

Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám. Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru. Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště. Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne, moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne. (Žalm 91)

Podle nejnovějších informací umožní vláda ČR konání veřejných bohoslužeb od 27. dubna pro maximální počet 15 účastníků, od 11. května pro 30 účastníků, od 25. května pro 50 účastníků, od 8. června bez omezení.

Duchovní život se jistě nevyčerpává účastí na bohoslužbě církve, křesťanskou víru však nemůžeme zredukovat na soukromou zbožnost. Nelze ji ani přesunout do virtuální reality. Jsme Tělem Kristovým - a tuto mystickou skutečnost slavíme ve společenství věřících, do něhož si nás svolal sám vzkříšený Pán.

Respektujeme veškerá karanténní opatření. Zároveň vnímáme, že bez postupné obnovy zásadního komunitního rozměru duchovního života bychom se prohřešili vůči poslání, které jsme od Krista přijali. Jde o poslání duchovně pečovat o duše. Východiskem duchovní péče je láska k Bohu, k bližním i k sobě samému, která se uskutečňuje obrácením a následováním Krista v duchu evangelia.

Jedním z prostředků, jímž se nám dostává potřebné Boží milosti k evangelijnímu životu, je společné slavení liturgie, při níž je Kristus v našem středu a svým slovem a svátostmi proměňuje naše srdce. Nejenom chlebem živ je člověk. Pro křesťana je duchovní pokrm stejně důležitý jako potrava pro tělo.

Dáváme požehnání, aby se v náboženských obcích Plzeňské diecéze od neděle 3. května opět slavily veřejné farní bohoslužby a další obřady.

Dále doporučujeme slavení rodinných bohoslužeb v domácnosti, kam duchovní docházejí na pastorační návštěvu. Duchovní také mohou vysluhovat svátosti individuálně (eucharistii, smíření formou zpovědi, útěchu nemocných), a to jak při pastoračních návštěvách, tak na církevní půdě.

Stále je nezbytné dbát na hygienu a nepodceňovat riziko přenosu infekcí. V rámci pastorační péče je velmi důležité udržovat kontakt s farníky, u nichž hrozí izolace, osamění a negativní dopady na psychiku.

Praktická doporučení pro obnovení bohoslužeb:

- maximální počet účastníků (zpočátku do 15 osob) určit dle kapacity liturgického prostoru tak, aby byl zajištěn dostatečný odstup (min. 2 metry) mezi jednotlivci

- až do odvolání všichni účastníci bohoslužby nosí roušku či jinou ochranu obličeje

- u vchodu do liturgického prostoru bude k dispozici dezinfekce na ruce

- liturgický prostor bude udržován v čistotě, po každé akci vyvětrán a dezinfikován (zvláště podlaha, lavice, kliky, toalety, a další kontaktní místa)

- zájemci o bohoslužbu se předem ohlásí duchovnímu (např. telefonicky), na jehož odpovědnosti je stanovení maximálního počtu účastníků

- duchovní si před bohoslužbou dezinfikuje ruce, taktéž před přípravou darů na oltáři a poté před samotným vysluhováním eucharistie

- účastníci přistupují k přijímání Večeře Páně jednotlivě a sami si namáčejí hostii ve víně, případně přijímají pouze svátostný chléb, roušku si sundají pouze na moment přijetí svátosti

- uzná-li duchovní za vhodné, je možné konat bohoslužbu slova (bez eucharistie)

- doporučuje se bohoslužbu nikterak neprodlužovat a nekonat po ní další setkání

- čistotě prostoru kostela a jeho příslušenství je věnována mimořádná péče

- pozdravení pokoje, přivítání, rozloučení se děje pouze slovně (bez podávání ruky).

- až do odvolání je zrušen veškerý další program, který vyžaduje shromažďování lidí

- za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní

- obdobná pravidla platí pro svatby a křty

bratr biskup Filip a tým úřadu Plzeňské diecéze CČSH 

Přílohy:


Postup obnovy bohoslužeb v Plzeňské diecézi CČSH

Vyhlášení vlády ČR ze dne 17. dubna 2020 č. 420