Základní modlitby

30.06.2017

Sláva Otci

Sláva Otci i (+) Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Modlitba Páně

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království, i moc, i sláva, na věky věků. Amen.

Vyznání víry

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontiem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.

Ježíšova modlitba

Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou hříšným. (77x denně)


Pravidelná modlitba udržuje duši ve spojení s jejím stvořitelem. Proto doporučujeme jakoukoliv formu denní modlitby. Využít můžete například modlitbu breviáře, žaltáře, růžence, modlitby vlastními slovy, ale i modlitbu prací a skutky milosrdenství.