Poslání
O svátostech a naší službě lidem

Duchovní doprovázení člověka, od vstupu do církve až po konec pozemského života, je naším posláním. Proto si vám dovolujeme na této stránce přiblížit devět základních služeb, které můžete po církvi chtít. Samozřejmě je vždy vše individuální, a tak se na všem později dohodneme prostřednictvím e-mailu a několika osobních setkání. Základní modlitby našeho společenství naleznete kliknutím na tento odkaz

Křest

Touto iniciační svátostí se stává člověk křesťanem a právoplatným členem církve Ježíše Krista. Křtíme dospělé i děti hned po narození. Křest chápeme jako vstup do nového života se vzkříšeným Kristem. V případě křtu dospělého (od 12 let věku) je nutná individuální příprava, která trvá zhruba 1 rok. V případě křtu dítěte je nutné uvážit tato fakta: křtem dítěte se rodiče a kmotři zavazují k výchově dítěte podle učení církve a Písma svatého. Zavazují se k pravidelné účasti na nedělní liturgii. Příprava na přijetí svátosti křtu u dětí trvá minimálně dva měsíce, v případě dlouholetých členů farnosti, kteří jsou aktivní může být tato doba zkrácena. Na první setkání je nutné přinést veškeré potřebné dokumenty (rodný list dítěte, oddací list rodičů, potvzení o křtu rodičů a kmotrů, a adresu trvalého bydliště rodičů a kmotrů). Kmotrem může být pouze dospělý pokřtěný člověk. Rodiče zajistí dítěti křestní roušku a křestní svíci. Máte-li zájem o křest, pak si stáhněte "žádost o křest". 

Eucharistie

Názvů pro tuto svátost je více. Svaté přijímání, Večeře Páně, svátost oltářní, atd.. K této svátosti mohou přistoupit všichni pokřtění křesťané (uznáváme křest i v jiných křesťanských církvích - pravoslavných, katolických, evangelických, anglikánských, atp.). V eucharistii přijímáme Tělo a Krev Ježíše Krista, jak nám to dosvědčuje Bible: "Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den." Janovo ev. 6,54. U pokřtěných dětí je vhodná příprava na tzv. První svaté přijímání. Tato příprava je doporučena pro děti od 6. let. Protože však ctíme pravidla našich utrakvistických předků, přijímat mohou všichni pokřtětní křesťané. Každý dospělý (od 12 let věku), který přistupuje ke svátosti Eucharisie musí alespoň jedenkrát ročně přijmout svátost Smíření.

Biřmování

Svátost biřmování (z latinského confirmatio) znamená posílení, upevňování. Touto svátostí se naplňuje křestní milost - biřmovanci je udělena křesťanská dospělost. Zároveň je biřmovanec dokonaleji spojen s církví a obdařen zvláštní silou Ducha svatého. Kanonický věk pro přijetí této svátosti je stanoven na 12 let. Obyvkle bývají ale biřmováni i dospělí lidé. Příprava trvá přibližně dva roky.  

Smíření

Zpovědˇ, neboli svátost smíření, je svátostí, kterou potřebujeme všichni, protože všichni hřešíme. Kněz, který v této svátosti nesoudí ničí vinu, je prostředníkem mezi Bohem a člověkem. Modlí se s hříšníkem, neboť on sám je hříšník, a v moci svěřené Ježíšem Kristem dává rozhřešení tomu, kdo opravdově a ze srdce lituje svých vin. Kněz je vázán před zákony ČR zpovědním tajemstvím. Tato svátost může být udělena bez přípravy komukoliv, kdo o ní požádá. Jedinou podmínkou je, aby příjemcem svátosti byl pokřtěný člověk. Z praktických věcí je dobré úvést, že svátost trvá nejméně dvě hodiny. Každý křesťan by k této svátosti měl přistoupit alespoň jedenkrát ročně.

Pomazání nemocných

Tato svátost je určena všem nemocným. Dříve byla známá též jako "Poslední pomazání". Tento název však mylně sugeruje představu, že je určena jen umírajícím. Často tuto svátost udělujeme v domácnosti, v ústavech sociální a zdravotní péče, v nemocnicíh, psychiatrických léčebnách, atp. Přijmout ji může každý pokřtěný člověk, opět bez další přípravy. V naléhavých případech je možné zavolat k této svátosti kněze i v noci. Tato svátost není zárukou zázračného vyléčení či odvrácení smrti. Uvádí však člověka skrze milost a sílu Ducha svatého do stavu smíření s Bohem, očišťuje duši i tělo, a působí i na všechny okolo stojící.

Manželství

Manželství vzniká neodvolatelným oboustranným souhlasem, jímž se manželé navzájem sobě odevzdávají a sebe přijímají. Tato výlučná jednota muže a ženy, jakož i dobro dětí, vyžadují úplnou manželskou věrnost a nerozlučnou jednotu svazku. Příprava na přijetí této svátosti trvá několik měsíců a skládá se z četné e-mailové, ale i osobní komunikace s knězem.  Pro urychlení přípravy prosím vyplňte formulář níže.

Kněžství

Svátostí kněžství jsou někteří věřící jménem Kristovým ustanovováni a přijímají dar Ducha svatého k tomu, aby sloužili lidem Evangeliem a Svátostmi. Pro přijetí této svátosti je nutná příprava na Husitské teologické fakultě a spirituální doprovázení diecézního biskupa. Po absolvování bakalářského studia je možné přijmout jáhenské svěcení. Po absolvování magisterského studia je možné přijmout knězské svěcení. Biskupské svěcení je vázáno na volbu příslušné diecéze, kterou je kandidát ustanoven do služby.

Duchovní doprovázení

Nejčastjěší a nejotevřejnější je duchovní doprovázení. Nejedná se o svátost. Doprovázení je otevřeno všem lidem bez rozdílu. Není podmínkou ani to, aby byl žadatel pokřtěný. Nejčastěji doprovázíme ty, kterým se rozpadl vztah, zemřel někdo blízký či lidi, kteří řeší jiné složité životní situace. 

Pohřeb

Křesťanský pohřeb je především důstojným rozloučením s člověkem. Nesetkáte se tedy s tím, co je bohužel častým jevem v obřadních síních krematorií a hřbitovů. Nejde o to co nejrychleji provést rituál a říci co nejvíce nejsmutnějších vět a slov. Křesťanský pohřeb má mnoho podob a proto je nutné se s knězem předem důkladně domluvit na jeho průběhu. Zvážit je zapotřebí to, zda bude obřad veden z domu smutku (z místa bydliště zemřelého), zda se bude jednat o obřady vedené v kostele, na hřbitově, v obřadní síni, půjde o kremaci či proběhne až rozloučení například při bohoslužbách (rekviem) s urnou. Pro rychlejší a přesnější vyřízení prosím využijte formulář ke stažení.

ČASTO  KLADENÉ  OTÁZKY

Kolik to vlastně stojí? Svátost je dar Ducha svatého. Tudíž je zcela zadarmo. Na druhé straně kostel musí být nějak udržován. A tak vycházíme z jednoduchého pravidla. Chudý neplatí nic. Ten, který má svůj příjem pak dává dar na údržbu kostela a fary. Výše je dobrovolná. Můžete nás podpořit i poskytnutím příspěvku. Více informací zde.

Proč je nutná tak dlouhá příprava? Příprava na každou věc je důležitá. V případě svátostí to platí dvojnásob. Z praktického hlediska musí mít kněz všechny relevantní informace, aby nedocházelo k omylům či situacím, které v budoucnosti budou předmětem sporů. Díky delší přípravě je možné zodpovědět všechny Vaše případné otázky.

Jak se mohu dozvědět víc? Nevhájete nás kontaktovat. Psát můžete i na e-mail: fara@ccsh-mirovice.cz nebo poustevna@bratrfilip.cz. Domluvíme si společnou schůzku, a všechno spolu probereme.