Společenství

společně to zvládneme

společenství

Ježíš říká: "Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den." (Jan 6,35.54)

Nejsme institucí, jsme společenstvím, navazujeme přátelství, sdílíme naše radosti i bolesti, jsme k sobě pravdiví. 
Společenství Těla a Krve Páně vzniklo v mirovickém husitském kostele v letech 2017 a 2018 kolem liturgie za nemocné. Jsme lidé, které nevolá ke slavení ideologie nebo dogmata, ale mnohem víc žijeme z obyčejného přátelství. Jdeme za Ježíšem, ale každý z nás si nese svůj kříž. Naše slabosti nemají zmizet, ale uprostřed společenství mají být přijaty a proměněny Božím milosrdenstvím. Základním posláním je služba chudým a nemocným v našem nejbližším okolí a úcta k eucharistii. Naší duchovní inspirací je duchovní dílo ekumenického společenství v Taizé, odkaz sv. Františka a keltské spirituální kořeny propojené s přírodou. Naším povoláním a základním kamenem je Evangelium Ježíše Krista.

Bud' pozdravena, královno Moudrosti, Pán tě ochraňuj tvou svatou sestrou, čistou Prostotou. Paní svatá Chudobo, Pán tě ochraňuj tvou svatou sestrou Pokorou. Paní svatá Lásko, Pán tě ochraňuj tvou svatou sestrou Poslušností. Vy všechny přesvaté ctnosti, ochraňuj vás Pán, od kterého vycházíte a přicházíte.

 Sv. František

Nejsme uzavřenou skupinou, přijít může každý, kdo cítí potřebu společenství a uzdravení.

Naše osamocenost bývá ve většině případů výsledkem naší vlastní volby. Neradi jsme závislí na někom jiném a kdykoli je to možné, snažíme se dokázat si, že jsme pány situace a že můžeme sami učinit svá rozhodnutí. Tato sebedůvěra v mnohém přitahuje. Dává nám pocit síly, dovolí nám rychle se pohybovat, nabízí nám uspokojení, že jsme sami sobě šéfem,...