farnost

bohoslužby, svátosti a další služby


Svátosti Církve československé husitské

Jako v modlitbě, vidíme i v liturgii duchovní rozmluvu člověka s Bohem. Boha slavíme, děkujeme mu a prosíme, abychom si uvědomili, že vše máme od Něho.

Modlitba a naslouchání Božímu slovu jsou v životě církve doplněny svátostmi. Svátost je jednání, jímž se křesťanská obec činně podílí na Božím slově, zvěstovaném nejen kázáním, ale i svátostnými úkony. Na rozdíl od kázání, kterému jenom nasloucháme, se na svátosti podílíme více smysly.

CČSH vysluhuje sedm svátostí, z nichž nejdůležitější jsou křest a večeře Páně. Tyto svátosti jsou společné všem křesťanským církvím. Dalšími svátostmi v CČSH jsou: pokání - zpověď, biřmování manželství, útěcha nemocných a svěcení kněžstva.

Křtu a večeři Páně říkáme hlavní svátosti proto, že jsou nejdůležitější pro náš osobní život s Kristem. Ke svátostem mají křesťané přistupovat připraveni, s upřímnou vírou a touhou po Bohu.

Dále nabízíme všem bez rozdílu pastorační rozhovor, duchovní doprovázení, naslouchání a podporu tak jak je to v našich možnostech a silách.

Neváhejte se na nás v těchto věcech obrátit.


V případě potřeby (křest, biřmování, sv. manželství, pohřeb, atp.) pište na e-mail bratrfilip@gmail.com nebo telefonujte na číslo 775541200


Nejvyšší normou života a učení je Duch Kristův dosvědčený Písmem svatým a tradicí.

Vírou rozumí Církev československá husitská osobní vztah k Bohu, který vede k náboženské zkušenosti.

Církev československá husitská zastává zásadu svobody svědomí a respektuje výsledky vědeckého poznání.

Církev československá husitská je církví liturgickou. Jádrem jejího duchovního života je slavení bohoslužby - Liturgie podle dr. Karla Farského - jejímž středem je zpřítomnění Ježíše Krista zvěstováním Božího slova a slavením večeře Páně. Alternativně je možné užívat i Druhou liturgii Církve československé husitské. Bohoslužba slova je vysluhována podle textů Pobožnosti podle Františka Kalouse. Při společenství Božího slova a stolu Páně s křesťany ze dvou či více různých vyznání je sloužena ekumenická bohoslužba.

Církev československá husitská podržela z tradice sedm svátostí – křest, biřmování, pokání, večeři Páně, manželství, útěchu nemocných a kněžské svěcení.

V CČSH se uplatňuje obecné kněžství všech pokřtěných i svátostné kněžství, která mají svůj základ v kněžství Kristově. Od roku 1947 přijímají kněžské svěcení také ženy. Uspořádání je presbyterní s episkopálními (biskupskými) prvky.

Církev československá husitská je církví reformačního husitského směru.

Věroučným dokumentem jsou Základy víry, přijaté sněmem v roce 1971, se Stručným komentářem z roku 2014.


Věci finančního, majetkového - movitého i nemovitého charakteru, pozemků a dalšího nakládání s materiálními věcmi má dle rozhodnutí představených na starost zmocněnec diecézní rady PhDr. Richard Ferčík ThD !